Investeringsprofil

Arendals Fossekompani har betydelig finansiell kapasitet. Investeringsporteføljen består dels av langsiktige og aktive eierengasjementer og dels av likviditetsforvaltning.

Vår portefølje av aktive, industrielle eierengasjementer består i det vesentlige av et begrenset antall større investeringer hvor Arendals Fossekompani gjennom deltakelse i styrene, har betydelig innflytelse.

Likviditetsforvaltningen består hovedsakelig av et begrenset antall større investeringer i børsnoterte aksjer og obligasjoner.

Vår investeringsstrategi kan kort oppsummeres med følgende:

  • Vi har tro på at et langsiktig og aktivt eierengasjement over tid, gir størst avkastning (hensyntatt risiko)
  • En vesentlig andel av våre investeringer skal være i virksomheter som driver produksjon av utstyr og tjenester innen energi og effektiv utnyttelse av energi
  • Eksisterende investeringer i kraftproduksjon er ikke en del av den aktive forvaltningen, men utgjør et finansielt grunnfjell i vårt konsern
  • Organiske vekstmuligheter i eksisterende portefølje eller oppkjøp gjennom eksisterende porteføljebedrifter prioriteres